Àrees de pràctica

Fiscal

Fiscal

El nostre Departament Fiscal compost d’advocats i economistes experts en dret fiscal, proporcionen el més complet assessorament en aquesta àrea del dret. Gaudint d’una gran experiència en la prestació dels següents serveis:

 

 • Assessorament fiscal: Reorganitzem empreses i patrimonis buscant l’optimització fiscal. Planifiquem la successió d’empreses i patrimonis. Pre-calculem el cost tributari dels impostos sobre societats, sobre la renda i sobre el patrimoni, per poder prendre decisions que permetin alleugerir-los.
 • Revisions fiscals: Determinem les contingències fiscals, i proposem actuacions preventives que permetin solucionar o reduir-les.
 • Dictàmens i informes: Emetem informes sobre tot tipus de qüestions fiscals; així com dictàmens sobre el cost fiscal associat a negocis, contractes i operacions. En particular realitzem els informes sobre preus de transferència que exigeix ​​la legislació tributària.
 • Preparació i presentació de declaracions tributàries: La nostra firma elabora i presenta declaracions de tot tipus d’impostos: Imp. Societats, IRPF, Imp. Patrimoni, Imp. Successió i Donacions, IVA, ITP, entre d’altres.
 • Litigis i Procediments Tributaris: El nostre departament fiscal assumeix la representació jurídica i la defensa del client en:
  • Inspeccions d’Hisenda i expedients sancionadors.
  • Requeriments i comprovacions abreujades (liquidacions paral·leles).
  • Recursos de reposició.
  • Tramitació d’ajornaments, fraccionaments i suspensions del procediment de recaptació.
  • Derivació de responsabilitat a l’administrador, i al successor en el negoci.
  • Embargaments i procediments de constrenyiment.
  • Sol·licituds de devolució d’impostos.
  • Reclamacions davant Tribunals econòmic-administratius Regional i Central.
  • Recursos contenciosos-administratius davant els tribunals de justícia.