Àrees de pràctica

Gestió comptable tributària i laboral

Gestió comptable tributària i laboral

Gestió Comptable

El nostre departament de Gestió Comptable realitza els següents serveis:

 • Comptabilitat: Confecció de la comptabilitat general i analítica. Presentació dels llibres de comptabilitat. Consolidació fiscal i comptable. Emissió d’informes “reporting” per a grups de societats internacionals.
 • Comptes anuals: Preparació i presentació dels Comptes Anuals
 • Declaracions Fiscals i Obligacions Tributàries: Confecció i presentació de declaracions tributàries dels impostos sobre societats, IVA, sobre la Renda, sobre el Patrimoni, sobre Successions i Donacions, sobre Transmissions Patrimonials, IITVNU (plusvàlua municipal), ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres). Atenció i resolució de consultes fiscals relatives a les declaracions presentades.

Laboral

La nostra firma proporciona assessorament laboral a empresaris i empreses, especialment en:

 • Alts directius: Contractes d’Alta Direcció
 • Redacció de contractes de Treball
 • Contractació, altes i baixes.
 • Declaracions davant els òrgans de la Seguretat Social.
 • Assessorament legal en matèria de relacions laborals
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Due Diligence
 • Inspecció de Treball.
 • Informes i dictàmens

Asesoría

La nostra firma assessora tant a empreses mitjanes i petites, com a professionals independents i a emprenedors que inicien les seves startups. Els serveis que oferim són:

Obligacions Societàries

 • Organització jurídica de l’activitat: Societat civil, limitada, laboral, autònoms,
 • Manteniment i presentació dels Llibres d’Actes, i Llibre de socis.
 • Protecció de Base de Dades.
 • Elaboració i Presentació dels Comptes Anuals

Obligacions Fiscals

 • Presentació de totes les Declaracions Fiscals periòdiques (IVA, Impost sobre Societats, Retencions, M-347, entre d’altres)
 • Seguiment de Notificacions electròniques de l’AEAT.

Obligacions Laborals

 • Confecció de nòmines, contractes, i presentació de les declaracions, altes i baixes a la Seguretat Social.

Assessorament financer

 • Recerca de socis financers, elaboració del Pacte de socis.
 • Anàlisi de la millor opció de finançament bancari.
 • Elaboració del Pla de Negoci (Business Plan), avaluació de garanties.

Obligacions Comptables

 • Confecció de la comptabilitat, i presentació al Registre Mercantil. Manteniment dels llibres de registre d’IVA de factures emeses i rebudes.